Pages

Sabtu, 22 Oktober 2011

TAFSIR AL QUR'AN SURAT AL BURUUJ


TAFSIR SURAT AL BURUUJ
(Surat Makkiyah, 22 ayat)


Surat ke 85 = 22 Ayat   (diwahyukan di Mekah)
iwahyukan di Mekah)

wassamaa-i dzaati lburuuj
[85:1] Demi langit yang mempunyai gugusan bintang,
[85:1] I swear by the mansions of the stars,

walyawmi lmaw'uud
[85:2] dan hari yang dijanjikan,
[85:2] And the promised day,

wasyaahidin wamasyhuud
[85:3] dan yang menyaksikan dan yang disaksikan.
[85:3] And the bearer of witness and those against whom the witness is borne.

qutila ash-haabu lukhduud
[85:4] Binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit,
[85:4] Cursed be the makers of the pit,

annaari dzaati lwaquud
[85:5] yang berapi (dinyalakan dengan) kayu bakar,
[85:5] Of the fire (kept burning) with fuel,

idz hum 'alayhaa qu'uud
[85:6] ketika mereka duduk di sekitarnya,
[85:6] When they sat by it,

wahum 'alaa maa yaf'aluuna bilmu/miniina syuhuud
[85:7] sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman.
[85:7] And they were witnesses of what they did with the believers.

wamaa naqamuu minhum illaa an yu/minuu bilaahi l'aziizi lhamiid
[85:8] Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji,
[85:8] And they did not take vengeance on them for aught except that they believed in Allah, the Mighty, the Praised,

alladzii lahu mulku ssamaawaati wal-ardhi walaahu 'alaa kulli syay-in syahiid
[85:9] Yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; dan Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.
[85:9] Whose is the kingdom of the heavens and the earth; and Allah is a Witness of all things.

innalladziina fatanuu lmu/miniina walmu/minaati tsumma lam yatuubuu falahum 'adzaabu jahannama walahum 'adzaabu lhariiq
[85:10] Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab Jahanam dan bagi mereka azab (neraka) yang membakar.
[85:10] Surely (as for) those who persecute the believing men and the believing women, then do not repent, they shall have the chastisement of hell, and they shall have the chastisement of burning.


innalladziina aamanuu wa'amiluu shshaalihaati lahum jannaatun tajrii min tahtihaa l-anhaaru dzaalika lfawzu lkabiir
[85:11] Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; itulah keberuntungan yang besar.
[85:11] Surely (as for) those who believe and do good, they shall have gardens beneath which rivers flow, that is the great achievement.

inna bathsya rabbika lasyadiid
[85:12] Sesungguhnya azab Tuhanmu benar-benar keras.
[85:12] Surely the might of your Lord is great.

innahu huwa yubdi-u wayu'iid
[85:13] Sesungguhnya Dia-lah Yang menciptakan (makhluk) dari permulaan dan menghidupkannya (kembali).
[85:13] Surely He it is Who originates and reproduces,

wahuwa lghafuuru lwaduud
[85:14] Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih,
[85:14] And He is the Forgiving, the Loving,

dzuu l'arsyi lmajiid
[85:15] yang mempunyai 'Arsy, lagi Maha Mulia,
[85:15] Lord of the Arsh, the Glorious,

fa''aalun limaa yuriid
[85:16] Maha Kuasa berbuat apa yang dikehendaki-Nya.
[85:16] The great doer of what He will.

hal ataaka hadiitsu ljunuud
[85:17] Sudahkah datang kepadamu berita kaum-kaum penentang,
[85:17] Has not there come to you the story of the hosts,

fir'awna watsamuud
[85:18] (yaitu kaum) Firaun dan (kaum) Tsamud?
[85:18] Of Firon and Samood?

balilladziina kafaruu fii takdziib
[85:19] Sesungguhnya orang-orang kafir selalu mendustakan,
[85:19] Nay! those who disbelieve are in (the act of) giving the lie to the truth.

walaahu min waraa-ihim muhiith
[85:20] padahal Allah mengepung mereka dari belakang mereka.
[85:20] And Allah encompasses them on every side.

bal huwa qur-aanun majiid
[85:21] Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al Qur'an yang mulia,
[85:21] Nay! it is a glorious Quran,

fii lawhin mahfuuzh
[85:22] yang (tersimpan) dalam Lauh Mahfuzh.
[85:22] In a guarded tablet.
 
Surat ini memaparkan beberapa hakikat aqidah dan kaidah-kaidah persepsi imani. Berbagai perkara yang besar dan dapat memancarkan sinar yang kuat dan jauh jangkauannya ke sekelilingnya, di balik berbagai makna dan hakikat langsung yang diungkapkan oleh nash-nashnya hingga membuka jendela kepada suatu alam yang sangat luas jangkauan hakikatnya….
Tema yang dibicarakan adalah peristiwa Ashhabul Ukhdud (orang-orang yang membuat parit). Adalah sekelompok orang-orang di masa dahulu sebelum Islam-dari orang-orang Nasrani yang meyakini tauhid-dihadapkan pada ujian yang dilancarkan oleh musuh-musuh mereka, para tiran yang bengis dan jahat. Para tiran menginginkan agar mereka meninggalkan aqidah mereka dan murtad dari agama mereka. Tetapi mereka enggan dan tetap mempertahankan aqidah mereka. Kemudian para tiran itu menggali parit untuk mereka dan menyalakan api di dalam parit tersebut, lalu sekelompok orang beriman dimasukkan ke dalamnya hingga mati terbakar. Ini dilakukan dihadapan orang-orang yang telah dikumpulkan oleh para tiran agar mereka menyaksikan kematian kelompok mukmin dengan cara yang keji itu. Juga agar para tiran bersenang-senang dengan pemandangan tersebut.
Surat ini mengaitkan antara lain dan apa yang ada padanya berupa gugusan bintang yang sangat besar, hari yang dijanjikan, berikut berbagai peristiwanya yang sangat dahsyat, himpunan manusia yang menyaksikannya dan berbagai peristiwa yang disaksikan pada hari tersebut. Mengaitkan antara semua ini dengan peristiwa tersebut dan kutukan langit atas para pelakunya yang melampaui batas…

(Sumber Fii ZilaalilQur'an)

0 komentar:

Posting Komentar